• പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹെന്‍ട്രി എട്ടാമന്‍റെ ചാന്‍
  സലറായിരുന്നു തോമസ് മൂര്‍. ഉറച്ച ദൈവവിശ്വാസിയും താന്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ക്രിസ്തീ
  യ മനഃസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ അവസരത്തി
  ലാണ് രാജാവ് തന്‍റെ ഭാര്യയായ കാതറൈനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആനിബോളിന്‍ എന്ന
  സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്. സഭ അതിനെ എതിര്‍ത്തു. ദൈവപ്രമാണ
  ത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെന്ന് സഭ പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ പേരില്‍ കത്തോലി
  ക്കനായിരുന്ന രാജാവ് കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പിണങ്ങി. സ്വന്തം ചാന്‍സലറായിരു
  ന്ന തോമസ് മൂറും രാജാവിന്‍റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ എതിര്‍ത്തു. അതിന്‍റെ പേരില്‍ അദ്ദേ
  ഹം മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ മരണവിധിക്കുപോലും തന്‍റെ മനഃസാക്ഷിയ
  നുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് തോമസ് മൂറിനെ മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അത്ര ഉറച്ച
  തായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ മനഃസാക്ഷി അനുസരിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം. കൊ
  ലക്കളത്തിലേക്കാനയിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിര്‍ഭയനായിരുന്നു. രാജാവിന്‍റെ തിډ
  നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയെ
  അനുസരിക്കുവാനാണ് തോമസ് മൂര്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ മനഃസാക്ഷിയുടെ സ്വരമ
  നുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു മാതൃകയായി വി. തോമസ് മൂര്‍ ഇന്നും നിലകൊള്ളു
  ന്നു.

  മനഃസാക്ഷി-ആന്തരിക സ്വരം

   
   
  രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ 'സഭ ആധുനിക ലോകത്തില്‍' എന്ന പ്രമാണ
  രേഖയുടെ 16-ാം ഖണ്ഡികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനഃസാക്ഷിയെക്കുറിച്ച്
  കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മതബോധനഗ്രന്ഥം വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാ
  ണ്: "മനുഷ്യമനസ്സ് നډയെ സ്നേഹിക്കുകയും നډ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെ
  യ്യുന്നു. നډ ചെയ്യണം, തിډ ചെയ്യരുത് എന്ന ആന്തരിക പ്രചോദനം ജډസിദ്ധാമാണ്.
  നډയും തിډയും തമ്മില്‍ വിവേചിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുകയും നډയുടെ പ്രചോദ
   
  നങ്ങള്‍ക്കൊത്തു ചരിക്കുവാന്‍ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആന്തരികാഹ്വാനം
  അഥവാ സ്വരമാണ് മനഃസാക്ഷി. തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാനും ചെയ്തുപോയാല്‍ പശ്ചാ
  ത്തപിക്കാനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരികശക്തിയും മനഃസാക്ഷി തന്നെയാണ്"
  (ഇഇഇ1776). "നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോള്‍ നിന്‍റെ കാതുകള്‍ പിന്നില്‍
  നിന്ന് ഒരു സ്വരം ശ്രവിക്കും. ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക" (ഏശയ്യ 30:21). ഇത്
  മനഃസാക്ഷിയുടെ സ്വരമാകുന്നു. നമ്മെ നിരന്തരം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
  ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വരമാണത്.

  മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രാധാന്യം

   
   
  മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം വത്തി
  ക്കാന്‍ കൗണ്‍സില്‍ അസന്ദിഗ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു: മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിട
  ത്തോളം സ്വന്തം മനഃസാക്ഷി മുഖേനയാണ് അവന്‍ ദൈവിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള
  കടമകള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ മന:സാക്ഷിയെ
  അനുസരിക്കാന്‍ മനുഷ്യന് കടമയുണ്ട്. അവന്‍റെ അന്തിമലക്ഷ്യമായ ദൈവത്തിലെത്തി
  ച്ചേരാന്‍ ഇതാവശ്യവുമാണ്. തډൂലം മനഃസാക്ഷിക്കെതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്
  ആരെയും നിര്‍ബന്ധിച്ചുകൂടാ. അതുപോലെതന്നെ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയനുസരിച്ച് പ്ര
  വര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ആരും ആരേയും തടയാനും പാടില്ല (മതസ്വാതന്ത്ര്യം 3).
   
  മനഃസാക്ഷിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ അലംഘനീയമാണ്. എന്നാല്‍ ശരിയായ രൂപീക
  രണം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനഃസാക്ഷി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ തെറ്റിപ്പോകാനിട
  യുണ്ട്. സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ സ്വാധീനം,നډ തിډകളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത, വികാരങ്ങ
  ളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം, ബാഹ്യപ്രേരണകള്‍ തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങളാലും മനഃസാക്ഷിയുടെ
  തീരുമാനങ്ങള്‍ വഴിതെറ്റാറുണ്ട്. അതിനാല്‍ മനഃസാക്ഷിയുടെ ശരിയായ രൂപീകരണം
  വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പരിപക്വമായ മനഃസാക്ഷിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ അനുസരി
  ക്കുവാന്‍ വ്യക്തിക്ക് ധാര്‍മ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഉത്തമ മനഃസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധ
  മായ നിയമങ്ങളെയും അധികാരികളുടെ ആജ്ഞകളെപ്പോലും നിരസിക്കുവാന്‍ വ്യ
  ക്തിക്ക് അവകാശവും കടമയുമുണ്ട്.
   

  വിവിധതരം മനഃസാക്ഷികള്‍

   
   
  മനഃസാക്ഷിയെ സ്വഭാവത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പലതായി തിരിക്കാം. അവയില്‍
  പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
   
  1. പാപകരമായ മനഃസാക്ഷി (ശെിളൗഹ രീിരെശലിരല) : താന്‍ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നറി
  ഞ്ഞിട്ടും അതു ചെയ്യുന്നവന്‍റെ മനഃസാക്ഷി പാപകരമായ മനഃസാക്ഷിയാണ്.
  2. ചഞ്ചലമനഃസാക്ഷി (ുലൃുഹലഃലറ രീിരെശലിരല): തെറ്റേത്, ശരിയേത് എന്ന് നിശ്ചയി
  ക്കാനാവാതെ എപ്പോഴും തീരുമാനം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടേത് ചഞ്ചല മനഃസാ
  ക്ഷിയാണ്. 
  3. സംശയമനഃസാക്ഷി (രെൃൗുൗഹീൗെ രീിരെശലിരല): പാപമില്ലാത്തിടത്തും പാപ
   
  മുണ്ടെന്നു കരുതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും നിസ്സാരതെറ്റുകള്‍ പോലും വലിയ കുറ്റങ്ങളായി
  കാണുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ സംശയ മനഃസാക്ഷിയുടെ ഉടമകളാണ്.
  4. ലാഘവ മനഃസാക്ഷി (ഹമഃ രീിരെശലിരല) : വലിയ തെറ്റുകളെ നിസ്സാരമായി
  ക്കാണുകയും ചെറിയ തെറ്റുകളെ തെറ്റുകളല്ലെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന മനഃസാക്ഷി
  യാണ് ലാഘവ മനഃസാക്ഷി.
  5. ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി (ൃശഴവേ രീിരെശലിരല) : മേല്‍പ്പറഞ്ഞവയില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യ
  സ്തമായി, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച്
  തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ആ തീരുമാനങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ പൂര്‍ണതയില്‍ നിറവേറ്റാനും
  നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മനഃസാക്ഷിയാണ് ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി. ഇത്തരമൊരു ഉത്തമ മ
  നഃസാക്ഷി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
   

  ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത

   
   
  നډയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും തന്‍റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള പാപത്തിന്‍റെ സ്വാധീനംമൂലം
  തിډ ചെയ്യുവാന്‍ പ്രേരിതനാകുന്നവനാണ് മനുഷ്യന്‍. "ഇച്ഛിക്കുന്ന നډയല്ല, ഇച്ഛിക്കാ
  ത്ത തിډയാണ് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്" (റോമാ. 7:19). എന്ന വി. പൗലോസ് 
  ശ്ലീഹായുടെ വാക്കുകള്‍ ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം പാപത്തിന്‍റെ ശക്തിയാല്‍ 
  ദുര്‍ബലമാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നډയില്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ മനഃസാക്ഷിയുടെ ഉറച്ച 
  തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കേ കഴിയൂ. ശരിയായ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക്
  ഇത് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നു.
   
  മനഃസാക്ഷി ജډസിദ്ധമാണെങ്കിലും ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ട
  ഒന്നാണ്. ഈ രൂപീകരണം സാദ്ധ്യമാകുന്നത് നിരന്തരമായൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാ
  ണ്. അതിനാല്‍ അത് കര്‍മസിദ്ധമാണ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥി
  തികള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, മതാത്മക വീക്ഷണം, നിയമങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടമ
  ങ്ങള്‍ ഈ പ്രക്രിയയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.
   
  നډയ്ക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ മനസ്സിന് ശിക്ഷണം നല്‍കുക
  യെന്നത് ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വാര്‍
  ത്ഥതയുടെ പ്രേരണകളെ നിരന്തരം തള്ളിക്കളയുവാന്‍ വേണ്ട കരുത്ത് മനസ്സിന് ലഭി
  ച്ചാലേ ഇതു സാധിക്കൂ. ധാര്‍മിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ചെറുക്കു
  വാനും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും സത്യത്തിനും നീതിക്കും സ്നേഹത്തിനും യോജിച്ച സ്വ
  തന്ത്ര തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ആവശ്യമായ മാനസിക പക്വതയും ഓരോ വ്യക്തി
  യും സ്വന്തമാക്കണം. അതോടൊപ്പം നډ ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശം ഉള്ളില്‍ വളര്‍
  ത്തുകയും വേണം.
   
  മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് നല്ല തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുകയും
  അവ ജീവിതത്തില്‍ നിരന്തരം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മനഃസാ
  ക്ഷി രൂപീകരണത്തില്‍ നാം മുന്നേറേണ്ടത്. മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനങ്ങളെ ധിക്കരി
  ച്ച് തിډയുടെ വഴിയില്‍ ജീവിക്കുന്നയാളുടെ മനഃസാക്ഷി കാലക്രമേണ വികലമായി
  ത്തീരും. അത്തരം വ്യക്തികളുടെ മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനങ്ങള്‍ സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ
  തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും. അതിനാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥമായ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണം നിരന്ത
  രമായ ഒരു തിരുത്തല്‍ പ്രക്രിയ കൂടിയാണ്.

  മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

   
   
  ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിന് ചില കാര്യങ്ങള്‍ നാം പ്രത്യേകമായി
  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടത് താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
   
   

   1. നډ-തിډകളെക്കുറിച്ച് അറിവു നേടണം

   
   
  നډ-തിډകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയാണ് മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിലെ
  പ്രഥമപടി. നډ-തിډകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് നല്‍കുന്നത് മൂല്യങ്ങളാണ്.
  മൂല്യബോധത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ശരിയായ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരിക്കപ്പെടേ
  ണ്ടത്. മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവും പരിശീലനവും നേടുകയാണ് ഇതിനാവശ്യം. ഓ
  രോ സന്ദര്‍ഭത്തിലും എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത് എന്നു വിലയിരുത്താന്‍ മൂല്യ
  ബോധം സഹായിക്കും. ഓരോ മതത്തിന്‍റെയും വിശ്വാസ പ്രബോധനങ്ങളാണ് മൂ
  ല്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ
  മൂല്യങ്ങളും ദൈവസ്നേഹത്തിലും സഹോദരസ്നേഹത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാ
  യിരിക്കണം.
   
  2.വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കണം
  നډ-തിډകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാല്‍ മാത്രം പോരാ; നډ അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തി
  ക്കാന്‍ വ്യക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. തീരുമാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെ
  ടുത്തുന്ന വിധത്തില്‍ സംശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ സംശയനിവാരണം വരുത്തിയേ തീരു
  മാനത്തില്‍ എത്താവൂ. ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വായിച്ചോ അറിവുള്ളവരോട് ചോദി
  ച്ചോ സംശയനിവൃത്തി  വരുത്താവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള സൗകര്യമോ സാവകാശമോ
  ഇല്ലാതെ വരുമ്പോള്‍, ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ ശരിയായി വിലയിരുത്തി കൂടുതല്‍ നന്നെ
  ന്നു തോന്നുന്ന തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണം.
   
   

   

  3. സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണം

   
   
  മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ട്. വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി
  വ്യക്തി തന്നെയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് മനഃസാക്ഷിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍. ഇത്
  തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയായിരിക്കണം നിര്‍വഹിക്കപ്പെടേണ്ടത്. വികാരത്തിന്‍റെ
  ദുഃസ്വാധീനമോ നിയമത്തിന്‍റെ സമ്മര്‍ദ്ദമോ അധികാരത്തിന്‍റെ പ്രേരണയോ
  സമ്പത്തിന്‍റെ സ്വാധീനമോ ഒന്നും വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാന്‍ ഇടവരരു
  ത്. അപ്പോള്‍ മാത്രമേ ഉത്തമ മനഃസാക്ഷിക്ക് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ.
   

  4. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സഹായം തേടണം

   
   
  എല്ലാറ്റിനുമുപരി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ടുവേണം
  മനഃസാക്ഷി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടത്. ആ തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള
  ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സഹായംകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
  പ്രാര്‍ത്ഥനവഴിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാനും ശക്തിനേടാനും
  നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്.

   

  ക്രിസ്തീയ മനഃസാക്ഷിരൂപീകരണത്തിന്

  മാര്‍ഗദര്‍ശകമായ ഘടകങ്ങള്‍

   
   
  ക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് മനഃസാക്ഷി
  യുടെ അടിസ്ഥാനം. താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന തത്വങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ക്രൈസ്ത
  വന്‍ തന്‍റെ ധാര്‍മിക ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായ ധാര്‍മ്മി
  ക പ്രചോദനമാണ് മനഃസാക്ഷി. ക്രിസ്തീയ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിന്
  മാര്‍ഗദര്‍ശകമായ ഘടകങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.
   
   

  1. ദൈവവചനം

   
   
  ദൈവവചനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മാര്‍ഗദര്‍ശി. മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിലും
   
  വചനനാധിഷ്ഠിതമായ സമീപനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. ജീവദായക
  വും സൗഖ്യദായകവുമായ ദൈവത്തിന്‍റെ സന്ദേശമാണ് ദൈവവചനം. ജീവിതത്തിന്
  വഴികാട്ടിയാണ് ഈ വചനങ്ങള്‍. ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ബൈബിളി
  ന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. സങ്കീര്‍ത്തകന്‍ ഏറ്റുപറയുന്നതുപോലെ, "അങ്ങയുടെ വചനം
  എന്‍റെ പാദത്തിന് വിളക്കും പാതയില്‍ പ്രകാശവുമാണ്" (സങ്കീ. 199:105).
   
  ദൈവകല്പനകളും സുവിശേഷങ്ങളില്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ പ്രബോധന
  ങ്ങളും ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അപ്പസ്തോലډാര്‍ നല്‍കുന്ന അനുശാസനങ്ങളും വ്യാഖ്യാ
  നങ്ങളും അനുദിന ജീവിതത്തില്‍ ഒരു ക്രൈസ്തവന്‍ ഏതേതു വിധത്തില്‍ ചരിക്കണ
  മെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അവ തന്നെയാണ് മനഃസാക്ഷിയുടെ രൂപീകണത്തിലും
  സഹായകമാകുന്നത്.

  2. സഭാ പ്രബോധനങ്ങള്‍

   
   
  സഭ ദൈവിക നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
  കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്‍റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വെളിപ്പെടു
  ന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യാനും പ്രബോധിപ്പിക്കാനും തിരുസഭ
  എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്സുകയാണ്. അതാത് കാലത്ത് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ
  ടെല്ലാം സഭ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗര്‍ഭഛിദ്രം,ദയാവധം, യുദ്ധം, വര്‍ഗീ
  യത, മയക്കുമരുന്നിന്‍റെ ഉപയോഗം, മാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം, ക്ലോണിങ്ങ്,
  സാമൂഹിക തിډകള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സഭ വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശ
  ങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.
   
  തിരുസഭയുടെ കല്പനകള്‍, രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രമാണരേഖകള്‍, ക
  ത്തോലിക്കാസഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം, വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാര്‍പാപ്പമാ
  ര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ചാക്രിക ലേഖനങ്ങള്‍, അപ്പസ്തോലിക പ്ര
  ബോധനങ്ങള്‍, മുതലായവയാണ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്ന സഭാപ്രബോധ
  നങ്ങള്‍. ആഴമേറിയ പഠനത്തിന്‍റെയും ചര്‍ച്ചകളുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയുമൊക്കെ
  ഫലമായി രൂപംകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രബോധനങ്ങള്‍ ശരിയായ ക്രൈസ്തവ മനഃസാ
  ക്ഷിയെ രൂപീകരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

  3. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ പ്രചോദനം

   
   
  മനഃസാക്ഷിയെ നډയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്ന നിര്‍ണായകശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്
  മാമ്മോദീസായും തൈലാഭിഷേകവും വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
  ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനഃസാക്ഷിയുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ പരിശു
  ദ്ധാത്മാവിന്‍റെ പ്രത്യേക സഹായമുണ്ടായിരിക്കും. വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു:
  "എന്‍റെ മനഃസാക്ഷിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ പ്രചോദിതമായി എനിക്ക് സാക്ഷ്യം
  നല്‍കുന്നു" (റോമ. 9:1). അതിനാല്‍ ഗൗരവമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടിവരു
  മ്പോള്‍ നാം പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. അ
  തോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രചോദനങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വാര്‍ത്ഥതാല്‍പര്യങ്ങ
  ളില്‍നിന്ന് വിവേചിച്ചറിയാന്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.
   
  ശരിയായായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മനഃസാക്ഷിയുടെ സ്വരം ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വരമാണ്. അ
  തിനാല്‍ നാം മനഃസാക്ഷിയുടെ സ്വരമനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവഹിതമനു
  സരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നډ ചെയ്യാനുള്ള മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനങ്ങളെ
  നിരന്തരമായി പ്രതികരിക്കാന്‍ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുക, ചെയ്യേണ്ട നډ ചെയ്യാതെ നിസ്സം
  ഗതയോടെ പെരുമാറുക എന്നിവ മരവിച്ച മനഃസാക്ഷിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ്. അതിനാല്‍
  മനസാക്ഷിയുടെ പ്രേചോദനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള പരിശീലനം
  നേടേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമാണ്.
   
  പരമനډയായ ദൈവത്തിലെത്തിച്ചേരുകയാണ് മനുഷ്യന്‍റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.
  ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കത്തക്ക രീതിയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ മനഃസാക്ഷി നമ്മെ
  സഹായിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നസങ്കീര്‍ണമായ ഇക്കാലത്ത് തിډ നډയായും നډ
  തിډയായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ നډയേയും ക്രിസ്
  തീയ ദര്‍ശനങ്ങളെയും മുറുകെപ്പിടിച്ചു മുന്നേറാന്‍ ക്രിസ്തീയ മനഃസാക്ഷി നമ്മെ സ
  ഹായിക്കും.

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   
   
  1. മനഃസാക്ഷി ജډസിദ്ധമാണ്. ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി കര്‍മ സിദ്ധമാണ്.
  2. ഒരാള്‍ തിډ ചെയ്തിട്ട് അത് തന്‍റെ മനഃസാക്ഷിയനുസരിച്ചാണ്
  ചെയ്തതെന്നു പറയുന്നു. ഇത് ന്യായീകരിക്കാമോ?
   
   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. മനഃസാക്ഷി എന്നാല്‍ എന്ത്?
  2. മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരമനുസരിച്ചു നാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍
  ദൈവസ്വരമനുസരിച്ചാണ് നാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്?
  3. ശരിയായ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണം സാധ്യമാകുന്നത് നിരന്തരമായ ഒരു
  പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്.?
  4. ഉത്തമ മനഃസാക്ഷി എന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത്? ഉത്തമ
  മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ?
  5. ക്രിസ്തീയ മനഃസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിന് മാര്‍ഗദര്‍ശകമാകുന്ന
  ഘടകങ്ങള്‍ ഏവയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക?
   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം 

   
   
  മനഃസാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് മഹാന്‍മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകള്‍
  ശേഖരിച്ച് ക്ലാസ്സില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക.
   
   

  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം

   
  റോമ. 7:13-25.