• ക്രൈസ്തവസഭ ദര്‍ശിച്ച ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമതിയായ പ്രേഷിതശ്രേഷ്ഠനാണ്
  വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹ. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ജറുസലേമിലേക്ക്
  കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരപത്രവും വാങ്ങി ദമാസ്കസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട സാ
  വൂള്‍ എന്ന യഹൂദ യുവാവിനെയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകത്തില്‍ നാം
  പരിചയപ്പെടുന്നത് (അപ്പ. പ്രവ.9). യഹൂദ നിയമങ്ങള്‍ അക്ഷരംപ്രതി പഠിക്കുകയും
  ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ അണുവിട തെറ്റാതെ പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സാവൂള്‍
  ദമാസ്കസില്‍ എത്തുംമുമ്പേ ഈശോയാല്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീടുണ്ടായത് അത്ഭുത
  കരമായ പരിവര്‍ത്തനമായിരുന്നു. മാനസാന്തരം സംഭവിച്ച സാവൂള്‍
  ക്രിസ്തുശിഷ്യനായി മാറി. അദ്ദേഹം ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ആവേശ
  ത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടുംകൂടി പ്രേഷിതവേല ചെയ്യുന്നവരില്‍ അഗ്രഗണ്യനായി പൗ
  ലോസ്. അദ്ദേഹത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ക്രിസതുവിന്‍റെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ഈ
  അനുഭവത്തില്‍ നിറഞ്ഞ് വി. പൗലോസ് പറഞ്ഞു: "ഇനിമേല്‍ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്,
   ക്രിസ്തുവാണ് എന്നില്‍ ജീവിക്കുന്നത്" (ഗലാ. 2:20).

  ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍

   
   
  ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ വളരാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നാം
  കഴിഞ്ഞ പാഠത്തില്‍ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍
  ഏവയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം  ശരിയായി നയിക്കാന്‍ നമുക്ക് സ
  ഹായകമാകും. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി മൂന്നു പ്രധാന ഘടക
  ങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചു കാണാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിത ദര്‍ശനം, ക്രിസ്തീയ ജീവി
  ത മനോഭാവം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണവ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ
  കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മുഴുവന്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ജീവിത ദര്‍ശനം. ഒരു വ്യക്തി
  ജീവിത യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളോടു കാണിക്കുന്ന ആഭിമുഖ്യമാണ് മനോഭാവം. ഓരോ
  ജീവിതസാഹചര്യത്തിലുമുള്ള ഒരുവന്‍റെ പെരുമാറ്റരീതിയാണ് ജീവിതശൈലി.

  ക്രിസ്തീയ ജീവിത ദര്‍ശനം

   
   
  ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് തനിമയും മഹിമയും നല്‍കുന്നത് അതില്‍ അന്തര്‍ഭവി
  ച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത ദര്‍ശനമാണ്. ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈ
  സ്തവമായ കാഴ്ചപ്പാടാണിത്. ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹപിതാവും മനുഷ്യരെല്ലാം സ
  ഹോദരങ്ങളുമാണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ അവബോധത്തോടെ ദൈവകേന്ദ്രീകൃ
  തവും മനുഷ്യോന്‍മുഖവുമായ ജീവിതം ഈശോ നയിച്ചു. ഈശോയുടെ ഈ ജീവിത
  ദര്‍ശനം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍. ഈ അടിസ്ഥാന ദര്‍ശ
  നത്തില്‍നിന്നാണ് ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ മറ്റു സവിശേഷതകള്‍ രൂപംകൊള്ള
  ന്നത്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതദര്‍ശനത്തിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് തലങ്ങളാണുള്ളത്.
  ദൈവദര്‍ശനം, ആത്മദര്‍ശനം, മനുഷ്യദര്‍ശനം, ലോകദര്‍ശനം, സ്വര്‍ഗദര്‍ശനം
  എന്നിവയാണവ. നാം ദൈവമക്കളാണെന്ന അവബോധത്തില്‍ വളരുംതോറും
  ക്രിസ്തീയ ജീവിതദര്‍ശനത്തിന്‍റെ മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് വളരാനും അത് നമ്മെ
  സഹായിക്കും.
   

  1. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവ് (ദൈവദര്‍ശനം)

   
   
  ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന അവബോധമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിത ദര്‍ശനത്തി
  ന്‍റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ തിരിച്ചറിവില്‍ വളരുന്തോറും ദൈവവുമായി സവിശേഷമായ ഒ
  രു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്ക് കഴിയും. 'സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ
  പിതാവേ'യെന്ന് വിളിച്ച് ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
  നമ്മള്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ മക്കളാണെന്ന അവബോധത്തില്‍ വളരാനും ദൈവമക്കളായി
  ത്തിരാനും അവിടുന്നു നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു."നിങ്ങളുടെ, സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവ്
  പരിപൂര്‍ണനായിരിക്കുന്നതുപൊലെ നിങ്ങളും പരിപൂര്‍ണരായിരിക്കുവിന്‍" (മത്താ.
  5:48). പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവമ
  ക്കളായിത്തീരുന്നത്.
   

  2. നാം ദൈവത്തിന്‍റെ മക്കള്‍ (ആത്മദര്‍ശനം)

   
   
  മനുഷ്യരായ നമ്മള്‍ ദൈവമക്കളാണെന്ന അവബോധമാണ് ക്രിസ്തീയ
  ജീവിതദര്‍ശനത്തിന്‍റെ മറ്റൊരുതലം. ദൈവത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്‍.
  ജډനാതന്നെ ദൈവമക്കളാകാനുള്ള സിദ്ധികളോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്.
  എന്നാല്‍ ദൈവപുത്രനായ ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസംവഴിയാണ് നമ്മള്‍ ദൈവപുത്രാ
  വബോധത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നുവരുന്നത്. വിശുദ്ധ
  യോഹന്നാന്‍ശ്ലീഹ പറയുന്നു: തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം, തന്‍റെ നാമത്തില്‍ 
  വിശ്വസിക്കുന്ന വര്‍ക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാന്‍ അവന്‍ കഴിവുനല്‍കി (യോഹ. 1:12) 
  ശ്ലീഹ വീണ്ടും പറയുന്നു: "കണ്ടാലും! എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോടു 
  കാണിച്ചത്. ദൈവമക്കളെന്നു നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു; നാം അങ്ങനെയാണു താനും" 
  (1 യോഹ. 3:1).
   

  3. മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരര്‍ (മനുഷ്യദര്‍ശനം)

   

  ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന ബോദ്ധ്യം മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരരാണെന്ന തി
  രിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. വിശ്വസാഹോദര്യത്തിന്‍റെ മഹത്തായ
  ദര്‍ശനമാണിത്. അപരനുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ പുലര്‍ത്തേണ്ട ക്രിസ്തീയ മനോഭാവ
  ങ്ങളെന്തെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബോദ്ധ്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ വളരുംതോറും ജാ
   
  തിമതങ്ങള്‍ക്കും വര്‍ണ-വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്കുമതീതമായി എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും
  സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നിന്നെപ്പോലെ നിന്‍റെ അയല്‍ക്കാരനെ
  സ്നേഹിക്കുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ കല്‍പനയും, ഈ സന്ദേശമാണ് നമുക്കു
  നല്‍കുന്നത്. സ്വന്തം ജാതിക്കും ദേശത്തിനും അതീതമായി, മുറിവേറ്റുകിടന്ന
  മനഷ്യന്‍റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി അവനെ സഹായിച്ച നല്ല സമറായക്കാരന്‍റെ
  മനോഭാവം ക്രിസ്തീയ മനുഷ്യദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് (ലൂക്ക 10:25-31)
   

  4. ലോകം ഭൗമിക ഭവനം (ലോകദര്‍ശനം)

   
   
  ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവും മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരീസഹോദരډാരുമാണെന്ന
  ബോദ്ധ്യം ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിക്കും. ലോകം
  നമ്മുടെ ഭൗമികഭവനമാണ് എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകദര്‍ശനത്തിന്‍റെ
  അടിസ്ഥാനം. ഈ ലോകവും അതിലുള്ള സകലവും ദൈവം മനുഷ്യനുവേണ്ടി
  സൃഷ്ടിച്ചു നല്‍കിയതാണെന്നും ഈ ലോകം മുഴുവനും മനുഷ്യര്‍ക്കു വസിക്കാനുള്ള
  താല്കാലിക ഭവനമാണെന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകദര്‍ശനത്തിന്‍റെ
  പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. ഈ ലോകമാകുന്ന ഭൗമിക ഭവനത്തില്‍ ഏകോദര
  സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യരെന്ന് ഈ ദര്‍ശനം നമ്മെ
  പഠിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹി
  ക്കാനും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്‍റെയും സംസ്കാര
  ത്തിലേക്ക് വളരാനും നമ്മെ സഹായിക്കും.

  5. സ്വര്‍ഗം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം (സ്വര്‍ഗദര്‍ശനം)

   
   
  ക്രൈസ്തവ ജീവിതദര്‍ശനം ഈ ലോകജീവിതത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, മറി
  ച്ച് നിത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോദ്ധ്യം നല്‍കുന്നതാണ്. മനുഷ്യജീവിത
  ത്തിന്‍റെ അന്ത്യം മരണമല്ലെന്നും മറിച്ച് നിത്യജീവന്‍ അഥവാ സ്വര്‍ഗം പ്രാപിക്കുക എ
  ന്നതാണെന്നും അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
  ജീവിതത്തിന്‍റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എല്ലാ നډകളുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവത്തെ 
  പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യബോധമാണ് ക്രൈസ്തവന്‍റെ ജീവിതത്തിന്
  അര്‍ത്ഥം നല്‍കുന്നത്. വി.പൗലോശ്ലീഹാ പറയുന്നു: "ഞങ്ങള്‍ വസിക്കുന്ന ഭൗമിക
  ഭവനം നശിച്ചുപോകുമെങ്കിലും കരങ്ങളാല്‍ നിര്‍മിതമല്ലാത്തതും ശാശ്വതവും
  ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ളതുമായ സ്വര്‍ഗീയഭവനം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍
  അറിയുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ നെടുവീര്‍പ്പിടുകയും സ്വര്‍ഗീയ
  വസതിധരിക്കുവാന്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ വെമ്പല്‍ കൊള്ളുകയുമാണ്" (2 കൊറി. 5:1-2).
  നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലായ്മയാണ് പലരേയും നൈരാശ്യത്തിലേക്കും അല
  സതയിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്‍റെ പരമലക്ഷ്യം ദൈവത്തിലെത്തിച്ചേരുക
  എന്നതാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈമുതലായുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജീവിത പ്രശ്ന
  ങ്ങളെ പ്രത്യാശയോടെ നേരിടാന്‍ കഴിയും.
   

  ക്രിസ്തീയ ജീവിത മനോഭാവം

   
   
  ബുദ്ധിയുടെ തലത്തില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ദര്‍ശനം ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മനോഭാ
  വങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതദര്‍ശനത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍  ഒരു
  വ്യക്തിയുടെ മനസ്സില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ആഭിമുഖ്യങ്ങളാണ് മനോഭാവങ്ങള്‍. ഒരു
  വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ലോകത്തോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യങ്ങളാണ്
  ഇവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം നമ്മുടെ
   
  പിതാവും മനുഷ്യര്‍ നമ്മുടെ സഹോദരരും ലോകം ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്കു നല്‍കിയ
  വാസസ്ഥലവും സ്വര്‍ഗം മനുഷ്യന്‍റെ ലക്ഷ്യവുമാണെന്ന ക്രൈസ്തവ ദര്‍ശനമാകണം
  ക്രിസ്തുശിഷ്യരുടെ മനോഭാവങ്ങളെ നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ഈ മനോഭാവങ്ങള്‍ക്ക് ഏ
  താനും സവിശേഷതകള്‍ കാണാം.

   

  1. ദൈവാശ്രയമനോഭാവം

   
   
  ദൈവം തന്‍റെ പിതാവായതിനാല്‍ താന്‍ ദൈവപുത്രനാണെന്ന അവബോധം സ്വന്ത
  മാക്കുന്നവനാണ് ക്രൈസ്തവന്‍ ഈ അവബോധം അവനില്‍ ചില ഭാവാത്മക
  മനോഭാവങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവാശ്രയമനോഭാവം.
  ഈശോ പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട; ദൈവത്തില്‍
  വിശ്വസിക്കുവിന്‍, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിന്‍" (യോഹ. 14:1). ഈ ബോധ്യത്തോടെ
  ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ച് അവിടുത്തെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്
  ക്രിസ്ത്യാനികള്‍. അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ വിഷാദ മനസ്ഥിതിയും
  നിരാശാബോധവും അന്യമായിരിക്കും.
   
  പെറ്റമ്മ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും നമ്മെ മറക്കാത്തവനാണ് ദൈവമെന്ന തിരി
  ച്ചറിവ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കരുത്തുപകരണം. "ഇതാ, നിന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ ഉള്ളം
  കയ്യില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു" (ഏശയ്യ. 49:16) എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം
  അരുളിച്ചെയ്ത ഈ വാക്കുകള്‍ നമ്മെ നിരന്തരം സ്നേഹിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവ
  ത്തിന്‍റെ സ്നേഹസാന്നിദ്ധ്യം നമ്മില്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. ദൈവത്തിന് എല്ലാം
  സാധ്യമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ദൈവത്തിലാശ്രയിക്കാനും ഇത് നമ്മെ
  പ്രാപ്തരാക്കുന്നു (ലൂക്ക 6:26). ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിലും തന്‍റെ ആശ്രയമെന്ന സത്യ
  ത്തിന്‍റെ താത്വികമായ അറിവല്ല, പ്രസ്തുത അപ്രകാരമൊരു ജീവിതാനുഭവമാണ്
  പ്രധാനം. വി. ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസി പറഞ്ഞതുപോലെ "എന്‍റെ ദൈവമേ എന്‍റെ സര്‍
  വസ്വമേ" എന്നു പറയാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോഴേ ദൈവാശ്രയ മനോഭാവം വ്യ
  ക്തിത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവുകയുള്ളൂ.
   

  2. വിശ്വസാഹോദര്യ മനോഭാവം

   
   
  ക്രിസ്തീയമനോഭാവങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് വിശ്വസാഹോദര്യ
  മനോഭാവം. ജാതിമതദേശങ്ങള്‍ക്കതീതമായി എല്ലാ മനുഷ്യരേയും
  സഹോദരീസഹോദരډാരായി കാണാനും ഇടപെടാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന
  മനോഭാവമാണിത്. ഈ ചെറിയവരിലൊരുവനു നിങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊടുത്തപ്പോള്‍
  എനിക്കുതന്നെയാണ്. ചെയ്തുതന്നത് എന്ന ഈശോയുടെ പ്രബോധനം ഈ
  അനോഭാവത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു (മത്താ 25:40). ഏവരേയും
  സഹോദരതുല്യം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായും നമ്മെ
  പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമ. 12:10).

  നډയുടെ മനോഭാവം

   
   
  ക്രിസ്തീയമനോഭാവങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നډയുടെ മനോഭാവം. എല്ലാ
  കാര്യങ്ങളിലും നډ കാണാനും, നډയെ അംഗീകരിക്കാനും ആദരിക്കാനും നമ്മെ
  സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണിത്. നډ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നിടത്തു മാത്രമേ
  അത് പുഷ്ടിപ്രാപിക്കൂ. അതിനാല്‍ ക്രിസ്തുശിഷ്യര്‍ നډ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും
  നډയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. നډ ചെയ്യുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു
   
  മടുപ്പു തോന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസിന്‍റെ ഉപദേശം ഇവിടെ
  അന്വര്‍ത്ഥമാണ്. തിډയെ നډകൊണ്ടു കീഴടക്കുവാനും വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമ്മെ
  ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു (റോമ 12:12). ദൈവം പരമനډയാണ്. നډയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം
  ദൈവിക ചൈതന്യത്തിന്‍റെ കിരണങ്ങളാണ്. ദൈവിക ചൈതന്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രമേ
  നډ കാണാനും നډ ചെയ്യാനും നډയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കൂ.
   
   

  4. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം

   
   
  നിഷേധാത്മക ചിന്തകള്‍ വരുത്തുന്ന ആപത്തുകളും ക്രിയാത്മക (ഭാവാത്മക) ചി
  ന്തകള്‍ വിതയ്ക്കുന്ന സത്ഫലങ്ങളും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
  ക്രിയാത്മക ചിന്തകളിലൂടെ ജീവിത വിജയം ഉറപ്പാക്കാമെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന മനഃശാസ്
  ത്ര ചിന്തകളും ഇന്നു സുലഭമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്രമാണം
  ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നډയാക്കിത്തീര്‍ക്കും എന്ന
  ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് (റോമ 8:28). വിചാരംകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി
  കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്‍റെ പക്ഷത്താണ് നാമെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താ
  നാവില്ല എന്ന ലളിതസത്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ ആണിക്കല്ലാണ്. വിശുദ്ധ
  പൗലോസ്ശ്ലീഹാ ചോദിക്കുന്നു; ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണെങ്കില്‍ ആര്‍ക്ക് നമ്മെ
  തോല്‍പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും (റോമ. 8:31).
   
  ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ക്ക് ആധാരമായ ദര്‍ശനവും മനോ
  ഭാവവും എന്തെന്ന് നാം ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇവയില്‍ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു
  ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വം പ്രായോഗിക തല
  ത്തില്‍ നാമാര്‍ജിച്ചു എന്നു പറയുന്നത്. മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച മനോഭാവ
  ങ്ങള്‍ക്ക് അനുഗുണമായ ശീലങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ വളരണം. അത് സ്വഭാവമായി മാറ
  ണം. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെതായി മാറുമ്പോള്‍
  സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ ചില സവിശേഷതകള്‍ നമ്മില്‍ രൂപപ്പെടും.

  1. ദൈവസ്നേഹം

   
   
  ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവസ്നേഹമാണ്. ദൈവ
  സ്നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായ ഒരു ജീവിതമാണത്. അതിനാല്‍ ദൈവസ്നേഹം
  കൂടാതെ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തില്‍ വളരുക ആസാധ്യമാണ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി
  ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, തന്നെപ്പോലെതന്നെ തന്‍റെ അയല്‍ക്കാരനെ
  സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണല്ലോ ദൈവപ്രമാണങ്ങളുടെ കാതല്‍, ഇതില്‍ ഒന്നാമത്തേത്
  "നീ നിന്‍റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ പൂര്‍ണ ഹൃദയത്തോടും, പൂര്‍ണാത്മാവോടും
  പൂര്‍ണ മനസ്സോടും പൂര്‍ണ ശക്തിയോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നതാണ്" (മര്‍ക്കോ.
  12:30). ദൈവസ്നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രൈസ്തവ
  ജീവിതമെന്നത് നാം മറന്നു പോകരുത്. ദൈവാരാധന, ദൈവവചനപ്രഘോഷണം,
  പ്രാര്‍ത്ഥന, ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍റെ
  പ്രകാശനങ്ങളാണ്.

  2. പരസ്നേഹം

   
   
  പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ അടയാളം പരസ്നേഹമാണ്. "നിങ്ങള്‍ക്ക് പരസ്പരം
  സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ ശിഷ്യډാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറി
   
  യും" (യോഹ. 13:35). ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളിപോലെ സ്വീകരിച്ചവരാണ്
  ആദിമ ക്രൈസ്തവര്‍. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന വേദപണ്ഡിതനായ തെര്‍ത്തു
  ല്യന്‍ ക്രൈസ്തവരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അക്രൈസ്തവര്‍ നടത്തിയ ഒരു
  പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്: "നോക്കുക, നമ്മള്‍ പരസ്പരം വെറുക്കുമ്പോള്‍
  അവര്‍ എത്രമാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു. നമ്മള്‍ പരസ്പരം കൊല്ലുമ്പോള്‍ അ
  വര്‍ എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി മരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നു" ആദിമ
  ക്രൈസ്തവരുടെ ഈ മാതൃക നമുക്കു പ്രചോദനമാകണം.
   
   

  3. ശത്രുസ്നേഹം

   
   
  ക്രിസ്തീയ പരസ്നേഹത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളേയും  സ്
  നേഹിക്കുന്നതിലാണ്. ശത്രുസ്നേഹത്തെ കഴിവുകേടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാ
  കാം. പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രകാശനമാണ് ശ
  ത്രുസ്നേഹം. "ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിന്‍, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി
  പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍. അങ്ങനെ, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്‍റെ മക്കളാ
  യിത്തീരും" (മത്താ. 5:54-45). ഈശോയുടെ ഈ വാക്കുകള്‍ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കാന്‍ കഴി
  യുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴാണ്. ശത്രുസ്നേഹം ക്രിസ്തു
  പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയ തനതായ പ്രബോധനമാണ്; ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്‍റെ മുഖ
  മുദ്രയുമാണത്. പ്രാര്‍ത്ഥനയും ക്ഷമാപൂര്‍വമായ കാത്തിരിപ്പും വഴി ശത്രുവിനെയും
  സ്വന്തമായി നേടുവാന്‍ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കഴിയണം.
   

  4. സഹായ സന്നദ്ധത (സേവന തല്‍പരത).

   
   
  പാപികളും രോഗികളും ദരിദ്രരും അനാഥരും ഒന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ അംഗീകരി
  ക്കപ്പെടുന്നതും അവര്‍ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവി
  ശേഷതയാണ്. ഈ ചെറിയവരില്‍ ഒരുവന് നിങ്ങള്‍ സേവനം ചെയ്ത്
  കൊടുത്തപ്പോള്‍ എനിക്കുതന്നെയാണ് ചെയ്തുതന്നതെന്ന ഈശോയുടെ
  വാക്കുകളാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരുടെ സേവന തല്‍പരതയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി
  നിലകൊള്ളുന്നത് (മത്താ. 25:40). മതം, ദേശം, രാഷ്ട്രീയം, ഭാഷ, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ
  വയുടെ പേരില്‍ സങ്കുചിത ചിന്താഗതികള്‍ പുലര്‍ത്തി  അപരനെ അകറ്റിനിര്‍ത്താന്‍
  കാരണം തേടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിന്‍റെ ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരേ
  യും ഹൃദയത്തില്‍ ഇടംനല്‍കി അംഗീകരിക്കാനും ആദരിക്കാനുമുള്ള വിളിയാണ് നമു
  ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയവിശാലതയോടെ മറ്റുള്ളവരോടു പെരുമാറാനും ഔദാര്യ
  ത്തിന്‍റെ ശീലങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തി പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെ ജീവിതം നയിക്കാനും ക്രിസ്തീയ വൃ
  ക്തിത്വത്തിന്‍റെ പക്വത നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
   
  ഈശോയുടെ ജീവിതദര്‍ശനവും, മനോഭാവവും, ജീവിതശൈലിയും പരിശീലിക്കു
  ന്നതുവഴിയാണ് നാം ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വളരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ചരിത്ര
  പുരുഷനും രക്ഷകനുമായ ഈശോയെ നാം ജീവിതത്തില്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്.

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   
   
  1. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തീയ ജീവിത ദര്‍ശനമാണ്.
  2. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വരൂപീകരണത്തില്‍ ക്രിസ്തീയ ജീവിതദര്‍ശനവും
  ക്രിസ്തീയ ജീവിതമനോഭാവവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതശൈലിയും എങ്ങനെ
  പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. ഇനിമേല്‍ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്; ക്രിസ്തുവാണ് എന്നില്‍ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്
  പറയാന്‍ വി.പൗലോസിന് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?
  2. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?
  3. ക്രിസ്തീയ ജീവിതദര്‍ശനം എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത്?
  4. ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ വളരാന്‍ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതമാതൃക നമ്മെ
  ഏതെല്ലാം വിധത്തില്‍ സഹായിക്കുന്നു.
  5. ക്രിസ്തീയ ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കുന്നവനില്‍ പ്രകടമാകുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍
  ഏവ?

   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം 

   
   
  ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വരൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍
  ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുക.
  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം
  റോമ. 12:9-21.