• ലോകപ്രശസ്തരായ രണ്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോവും മിറ്റന്‍
  മയറും. അവര്‍ ഒരിക്കല്‍  വലിയൊരു അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ലോകം
  ദര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരഥډാരില്‍ ഏറ്റവും വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ളത് ആര്‍ക്കാണ്? ഇതായി
  രുന്നു അവരുടെ അന്വേഷണവിഷയം. ദീര്‍ഘനാളത്തെ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തി
  നുമൊടുവില്‍ അവര്‍ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി. യൂദയായിലെ ബത്ലെഹെമില്‍ ജനിച്ച്
  നസ്രത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ വളര്‍ന്ന്  മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ മാത്രം ജീവിച്ച് അവ
  സാനം കുരിശുമരണം വരിച്ച ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്.
   
  രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചു മരിച്ച് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ
  ഈശോയെ ലോകം കണ്ട മഹാത്മാക്കളില്‍ പ്രഥമസ്ഥാനീയനായി ആധുനിക
  മനഃശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലോകജനതയെ ഇത്രയേറെ സ്വാധീ
  നിച്ച വ്യക്തി വേറെ ഇല്ലെന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്.
   
  ഈശോയെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നാം അവിടുത്തെ അനന്യസാധാരണ
  മായ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കോടിക്കണ
  ക്കിനാളുകളെ ആകര്‍ഷിച്ചുനിര്‍ത്തുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ വിവിധ
  സവിശേഷതകള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസജീവിതത്തെ കൂടുതല്‍
   പ്രകാശമാനമാക്കാനും അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം സ്വന്തമാക്കി വളരാനും നമ്മെ 
  സഹായിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഈശോയെ 
  മനസ്സിലാക്കുകയാണ്.

  സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഈശോ

   
   
  സുവിശേഷങ്ങള്‍ മുഖ്യമായും ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ
  വ്യക്തിത്വത്തിലും പ്രബോധനത്തിലും ദൗത്യത്തിലുമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലെ
  നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്നത് ഈശോയുടെ വചനങ്ങളും പ്രവൃ
  ത്തികളുമടങ്ങുന്ന അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിനാല്‍ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും
  ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ തെളിയുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം, അവിടുത്തെ വ്യക്തി
   
  ത്വത്തെ ശരിയായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. അവിടുത്തെ
  വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ പ്രാധാനപ്പെട്ട ഭാവങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കും.
  ലോകരക്ഷകനും ലോകഗുരുവും. പൂര്‍ണ ദൈവവും പൂര്‍ണ മനുഷ്യനും ആയ
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വസവിശേഷതകള്‍ നമുക്ക് പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കും.

  പിതാവിന്‍റെ പ്രിയപുത്രന്‍

   
   
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ അടിസ്ഥാനമായി നില്‍ക്കുന്നത്
  അവിടുത്തെ ദൈവപുത്രത്ത്വമാണ്. ദൈവപുത്രനായ ഈശോയുടെ പ്രഭയാര്‍ന്ന
  ജീവിതവും ഭാവവും ഏവരേയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ശക്തിയായിരുന്നു. ദൈവപുത്ര
  അവബോധമാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവന്‍ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ശക്തി.
  ഈശോയുടെ മാമ്മോദീസാവേളയിലും അവിടുത്തെ രൂപാന്തരീകരണ വേളയിലും
  ഇവന്‍ തന്‍റെ പ്രിയപുത്രനാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി.
  ദൈവപിതാവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിലാണ് ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്നത്.
  പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ അവിടുന്ന് പിതാവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം
  നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം. താന്‍ പിതാവിനാല്‍
  അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നും, പിതാവ് തന്നെ ഏല്പിച്ച ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ്
  തന്‍റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നും ഈശോയ്ക്കു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു (യോഹ.4:34;5:24;
  5:36-37). ഈശോയിലൂടെ ദൈവമക്കളാവാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളും
  ദൈവപുത്രാവബോധത്തില്‍ വളരാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്.

  സമഗ്രവിമോചകന്‍

   
   
  മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിന്‍റെ സമഗ്രവിമോചനമായിരുന്നു ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാര
  ലക്ഷ്യം. വിമോചനത്തിന്‍റെ സദ്വാര്‍ത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്നു തന്‍റെ
  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. താന്‍ വളര്‍ന്ന സ്ഥലമായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗില്‍
  എത്തിയ ഈശോ ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന രംഗം ലൂക്കാ സുവിശേഷ
  കന്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. "കര്‍ത്താവിന്‍റെ ആത്മാവ് എന്‍റെ മേല്‍ ഉണ്ട്. ദരിദ്രരെ സുവി
  ശേഷം അറിയിക്കാന്‍ അവിടുന്ന് എന്ന അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബന്ധിതര്‍ക്കു
  മോചനവും അന്ധര്‍ക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കര്‍ത്താ
  വിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു"
  (ലൂക്കാ 4:18-19).
   
  മനുഷ്യന് ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ മൂന്നു
  തലങ്ങളും മനുഷ്യനില്‍ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ മനുഷ്യന്‍റെ മന
  സ്സിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും
  ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും,
  ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ബാധിക്കാം.
  പാപം വഴി മനുഷ്യന്‍റെ ആത്മാവിനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അസ്വസ്ഥതകള്‍
  ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അസ്വസ്ഥതകളില്‍ നിന്നെല്ലാം മോചനം നല്കി മനുഷ്യനെ
  രക്ഷിക്കാനാണ് ഈശോ വന്നത്. ഈശോ നല്കുന്ന മോചനം സമഗ്രവിമോചനമാണ്.
  അതാകട്ടെ പാപമോചനം വഴിയുള്ള രക്ഷയുമാണ്.
   
  ഇതിനുമുമ്പ് ആരും സ്വീകരിക്കാത്തതും ലോകത്തിന് അത്രയെളുപ്പം ഉല്‍ക്കൊ
  ള്ളാന്‍ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു മാര്‍ഗമാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്‍റെ സമഗ്രവിമോചന
  ത്തിനായി ഈശോ സ്വീകരിച്ചത്. ആ മാര്‍ഗം കുരിശിന്‍റെ മാര്‍ഗമാണ്. അക്രമ മാര്‍ഗങ്ങ
  ളിലൂടെ വിമോചനം തേടുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ മുന്നിലാണ് ലോകം ഭോഷത്തമെന്ന്
  കരുതുന്ന കുരിശിനെ മോചനമാര്‍ഗമായി ഈശോ സ്വീകരിച്ചത്. കുരിശിലെ
  ബലിയിലൂടെ അവിടുന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ പാപത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തില്‍നിന്നും
  മോചിപ്പിച്ചു. ഇന്നും ഈശോ ഈ രക്ഷ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

  പാപികളുടെ സ്നേഹിതന്‍

   
   
  ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ജനം എന്ന് അഭിമാനിച്ചിരുന്ന യഹൂദസമൂഹത്തില്‍ ദാവീ
  ദിന്‍റെ വംശത്തില്‍ പിറന്നവനാണ് നസ്രായനായ ഈശോ. ചുങ്കക്കാരെയും പാപിക
  ളെയും യഹൂദര്‍ അവജ്ഞയോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അവരോടുള്ള സഹ
  വര്‍ത്തിത്വം അവര്‍ക്ക് അചിന്തനീയമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈശോ പാപികളെ കാരു
  ണ്യത്തോടെ കണ്ടു. സമൂഹത്തിന്‍റെ മുഖ്യധാരയില്‍നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെട്ടിരുന്നവരെ
  വിലക്കുകള്‍ വകവയ്ക്കാതെ ഈശോ സ്നേഹിച്ചു. പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെയും വംശമഹിമ
  യുടെയും പേരില്‍, വിവേചനം വച്ചുപുലര്‍ത്തിയവരെ അവിടുന്ന് നിശിതമായി
  വിമര്‍ശിച്ചു.
   
  പാപികളെ സ്നേഹിച്ച ഈശോയുടെ മനോഹരചിത്രങ്ങള്‍ സുവിശേഷങ്ങളില്‍
  കാണാം. പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടുമൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു
  (മര്‍ക്കോ 2:16, ലൂക്കാ. 15:1-3). ധൂര്‍ത്തപുത്രനെപോലും കാത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹവാ
  നായ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ചു (ലൂക്കാ. 15:11-24). കണ്ണീരുകൊണ്ട്
  തന്‍റെ പാദങ്ങള്‍ കഴുകിത്തുടയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ പാപിനിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ
  പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുവാന്‍ ഈശോ സന്നദ്ധനായി (ലൂക്കാ. 7:36-50). ചൂഷകനായി കരു
  തപ്പെട്ടിരുന്ന ചുങ്കക്കാരന്‍ ലേവിയെ ഈശോ സ്നേഹിതനും ശിഷ്യനുമായി സ്വീകരി
  ച്ചു (ലൂക്കാ. 5:27-32). ഒരിക്കല്‍ ഈശോ പറഞ്ഞു: "ഞാന്‍ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാ
  ډാരെ വിളിക്കാനല്ല, പാപികളെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്". (ലൂക്കാ
  5:32). പാപത്തെ വെറുക്കുകയും പാപിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള
  മനോഭാവം ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവിശേഷതയും സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഉദാ
  ത്തഭാവവുമാണ്.

  സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നല്‍കിയവന്‍

   
   
  ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും സത്യം
  തന്നെയായ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അവി
  ടുന്നു പറഞ്ഞു:  "ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാന്‍ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതും-സത്യത്തിന് 
  സാക്ഷ്യം നല്‍കാന്‍" (യോഹ. 18:37). സത്യം തന്നെയായ ദൈവത്തെ പൂര്‍ണമായി 
  വെളിപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഈശോ. അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "വഴിയും സത്യവും 
  ജീവനും ഞാനാണ്" (യോഹ. 14:6) സത്യം തന്നെയായ ഈശോ, സത്യത്തിനുവേണ്ടി 
  ജീവിച്ച് സത്യത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ചവനാണ്.
   
  പീലാത്തോസ് വിചാരണവേളയില്‍ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു: "എന്താണ്
  സത്യം?" ദൈവം മാത്രമാണ് സത്യം. ഈ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം
  വഹിക്കാനാണ് താന്‍ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പീലാത്തോസിനോടു പറഞ്ഞിട്ടും
  എന്താണ് സത്യം എന്നു ചോദിച്ച പീലാത്തോസിനോടു മറുപടി പറയാന്‍ ഈശോ
  തയ്യാറായില്ല പരമസത്യമായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍
  യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്വതന്ത്രനാകും. അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "എന്‍റെ വചനത്തില്‍ നില
  നില്‍ക്കുമെങ്കില്‍ .. നിങ്ങള്‍ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കു
  കയും ചെയ്യും".
   
  സത്യസന്ധതയെ ഈശോ വിലമതിച്ചു; കാപട്യത്തെ അവിടുന്ന് വെറുത്തു.
  നിങ്ങളുടെ വാക്കുകള്‍ 'അതേ അതേ എന്നോ അല്ല, അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ' എന്നു
  ഈശോ പറഞ്ഞു (മത്താ. 5:34). നിഷ്കളങ്കമനസ്സോടെ സത്യത്തിന്‍റെ സാക്ഷികളായി,
  സത്യസന്ധരായി, ജീവിക്കാനുള്ള മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാണ് ഈശോ നമുക്ക്
  നല്‍കുന്നത്.

  തിډയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയവന്‍

   
   
  ഈശോ എപ്പോഴും തിډയ്ക്കെതിരായി ശക്തമായ നിലപാടു
  സ്വീകരിച്ചവനാണ്. എന്നാല്‍ തിډയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയപ്പോള്‍ തിډ
  ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്ക് അടിപ്പെടാതെ അവയെയെല്ലാം
  അതിജീവിച്ചവനാണ് അവിടുന്ന്. സാത്താന്‍റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ ദൈവികശക്തിയാല്‍
  അവിടുന്ന് കീഴടക്കി. തിډയുടെ ശക്തികളെ കീഴടക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമേ
  തിډയ്ക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്‍റെ ജീവിതം വഴി
  അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.
   
  അക്രമം, അനീതി, വഞ്ചന, ചൂഷണം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യതിډകള്‍ നടമാടിയി
  രുന്ന കാലത്താണ് ഈശോ ജീവിച്ചത്. യഹുദമതജീവിതത്തിന്‍റെ സിരാകേന്ദ്രമായി
  രുന്ന ജറുസലേം ദൈവാലയത്തില്‍പ്പോലും ഇത്തരം തിډകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ടായി
  രുന്നു. ആരാധനയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്ന ദേവാലയത്തെ കച്ചവട
  സ്ഥലമാക്കുകയും അകലങ്ങളില്‍നിന്നെത്തുന്നവരെ ചൂഷണം  ചെയ്യുകയും ചെയ്ത
  കച്ചവടക്കാരുടെ ദുഷ്ടതയ്ക്കെതിരെ അവിടുന്ന് ചാട്ടവാറെടുക്കുന്ന സംഭവം സുവി
  ശേഷത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ലൂക്കാ. 19:45-48).
   
  സമൂഹനډയ്ക്കായി നിര്‍മ്മിച്ച നിയമങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
  സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഭാരമേറിയ നുകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത അധികാരവര്‍ഗത്തിനെ
  തിരെ ഈശോ പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് (മത്താ. 23:1-36; ലൂക്കാ. 11:39-49;
  മര്‍ക്കോ. 12:34-40). മാന്യډാരെന്ന് നടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന നിയമജ്ഞരുടെയും ഫരിസേ
  യരുടെയും പൊള്ളത്തരങ്ങളെ ഈശോ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് തിډയ്ക്കെതിരെ
  അവിടുന്നു പോരാടി (ലൂക്കാ.20:45-47). സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര സ്ഥാനം
   
  കൊടുക്കാതിരുന്ന സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വം അംഗീകരിച്ചവനാണ്
  ഈശോ.
   
  തിډകള്‍ക്കെതിരെ പോരാടിയ ഈശോ തിډ ചെയ്തവരെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.
  ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുവാനും ദ്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കു നډ ചെയ്യുവാനും
  മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ദുഷ്പ്രേരണ നല്‍കാതിരിക്കാനും ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ലൂക്കാ
  6:27-36;മത്താ.5:38-42).

  ദരിദ്രരെ സ്നേഹിച്ചവന്‍

   
   
  കാലിത്തൊഴുത്തുമുതല്‍ കാല്‍വരിവരെയും ഈശോ ദരിദ്രനായിരുന്നു. കുറുന
  രികള്‍ക്ക് മാളങ്ങളും ആകാശപ്പറവകള്‍ക്ക് കൂടുകളുമുള്ള ഈ ലോകത്തില്‍ മനുഷ്യ
  പുത്രനു തലചായ്ക്കാന്‍ ഇടമില്ലായിരുന്നു. ദരിദ്രരും സമ്പന്നരുമുള്ള ഭൂമിയില്‍ അവി
  ടുന്ന് ദരിദ്രന്‍റെ ജീവിതമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ പ്രശം
  സിച്ച അവിടുന്ന്, സമ്പത്തില്‍ മനസ്സുവയ്ക്കുന്നവരെ താക്കീതു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധനി
  കന് സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഈശോ വ്യക്തമാക്കി
  (മര്‍ക്കോ. 10:17-25; മത്താ 19:16-30). സമ്പത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളേക്കാള്‍
  സമ്പത്തിനോടുള്ള മനോഭാവത്തെയാണ് ഈശോ പരിഗണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്
  തന്‍റെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിലും ഉപജീവനത്തിനുള്ള വകപോലും ദാനം ചെയ്ത വിധവയെ
  അവിടുന്ന് പ്രശംസിച്ചത് (ലൂക്കാ.21:1-4).

  ശാന്തശീലനും വീനീതനും

   
   
  "ഞാന്‍ ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനുമാകയാല്‍ എന്‍റെ നുകം വഹിക്കു
  കയും എന്നില്‍നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍" (മത്താ. 11:29). എന്ന ഈശോയുടെ
  വാക്കുകള്‍ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ രണ്ടു പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍
  വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുത്തെ ശാന്തതയും വിനീതഭാവവും ഏവരും
  സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ഹൃദയശാന്തതയും
  എളിമയുമുള്ള തന്നില്‍നിന്ന്  പഠിക്കാന്‍ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രവാചകവചനങ്ങ
  ളില്‍ ശാന്തശീലനായ കുഞ്ഞാടായി ഈശോയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൊല്ലാന്‍
  കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുന്നില്‍
  നില്‍ക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെപ്പോലെയും മൗനം പാലിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച്
  ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്‍റെ പുസ്തകത്തില്‍ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് (ഏശയ്യാ. 53:7).
  വിചാരണവേളയിലും കാല്‍വരിയാത്രയിലും കുരിശുമരണത്തിലും ശാന്തത കൈവെ
  ടിയാത്ത ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉദാത്ത മാതൃകയാണ്.
   
  ശിഷ്യډാരുടെ പാദങ്ങള്‍ കഴുകി വിനയത്തിന്‍റെ മതൃക നല്‍കിയ ഈശോ
  തന്‍റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ
  പാദങ്ങള്‍ കഴുകിയെങ്കില്‍, നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങള്‍ കഴുകണം" (യോഹ. 13:14).
  ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അവസാനത്തവനും എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷക
   
  നുമാകണമെന്നും അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ചു (മര്‍ക്കോ. 9:35). വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര്‍
  പ്രമുഖസ്ഥാനങ്ങള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ട ഈശോ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. "തന്നെ
  ത്തന്നെ ഉയര്‍ത്തുന്നവന്‍ താഴ്ത്തപ്പെടും. തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവന്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെ
  ടും" (ലൂക്കാ. 14:7-11). ദൈവപുത്രനായ ഈശോയുടെ എളിമയും ശാന്തതയും
  നമുക്കും മാതൃകയാകണം.
   

  ക്ഷമാശീലന്‍

   
   
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ തെളിഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഗുണമാണ്
  ക്ഷമാശീലം. തെറ്റുചെയ്തവരോട് അവിടുന്നു ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമിക്കണമെന്ന്
  മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുരിശില്‍ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
  കുരിശിലേറ്റിയവരോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോട് ഈശോ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു.
  അങ്ങനെ ക്ഷമയുടെ മാതൃക അവിടുന്ന് നല്കി. തന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഏഴ്
  എഴുപത് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ചു (മത്താ. 18:22). നിങ്ങള്‍ക്ക്
  ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ക്ഷമിക്കണമെന്നും
  അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു (മര്‍ക്കോ. 11:24-25). കര്‍ത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ
  നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവിന്‍ എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമ്മെ
  ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു (കൊളോ. 3:13). ക്ഷമാശീലനായ ഈശോയുടെ ജീവിതവും
  പ്രബോധനവും നമുക്കെന്നും മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായിരിക്കണം.

  കരുണാമയന്‍

   
   
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് അവി
  ടുത്തെ അലിവിന്‍റെ ഭാവം. പാപികളോടും രോഗികളോടും ദുഃഖിതരോടും പീഡിത
  രോടും അവശരോടും പാവങ്ങളോടും അവിടുന്ന് അനുകമ്പയുള്ളവനായും കരയുന്ന
  വരോടൊപ്പം കരയുന്നവനായും അന്യരുടെ വേദനകളില്‍ മനസ്സലിയുന്നവനായും
  ഈശോയെ സുവിശേഷങ്ങളില്‍ നാം കാണുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തി
  കളും അലിവിന്‍റെ ശീതളിമയുള്ളതാണ്. വിശക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആഹാരവും രോഗികള്‍ക്ക്
  സൗഖ്യവും പാപികള്‍ക്ക് മോചനവും ദുഃഖിതര്‍ക്ക് ആശ്വാസവും ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക്
  സഹായവുമേകിയ ഈശോ അനുകമ്പയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയുമായിരുന്നു.
   
  കള്ളډാരുടെ കയ്യില്‍പ്പെട്ട് മുറിവേറ്റുകിടന്ന മനുഷ്യന്‍റെ ദീനരോദനം കേട്ട്
  അലിവുതോന്നി അവന്‍റെ അടുത്തുചെന്ന് മുറിവുകള്‍ വച്ചുകെട്ടി അവനെ
  ആശ്വസിപ്പിച്ച നല്ല സമറായന്‍ ഈശോ തന്നെയാണ്. കല്ലെറിയാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന
  പാപിനിയെ കരുണയോടെ കാണുകയും അവളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഈശോ
  കരുണയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. ലാസറിന്‍റെ വേര്‍പാടില്‍ ദുഃഖിതരായിരുന്ന മര്‍ത്തായും
  മറിയവും കരയുന്നതുകണ്ട് കണ്ണീര്‍ തൂകിയ ഈശോയുടെ ഭാവം
  കാരുണ്യത്തിന്‍റെയും അനുകമ്പയുടെയും യഥാര്‍ത്ഥ മാതൃകയാണ്. ഈശോയുടെ
  അനുകമ്പയെന്ന വിശേഷഗുണമാണ് സകലരേയും ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്.
  ഈശോ നമ്മോടു പറയുന്നു: "നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരി
  ക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍" (ലൂക്കാ 6:36).  
   
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിലൂടെയാണ് നാം കട
  ന്നുപോയത്. സുവിശേഷങ്ങള്‍ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന ഈശോ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സവിശേഷ
  തകള്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ ഉടമയായിരുന്നുവെന്നത് നമുക്കു പ്രചോദനവും
  പ്രത്യാശയും പകരുന്നതാണ്. ചരിത്രപുരുഷനും ലോകരക്ഷകനുമായ ഈശോയുടെ
  വ്യക്തിപ്രാഭവം ലോകത്തെ എന്നും ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും ആകര്‍ഷി
  ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്തോറും നമ്മളും ഈശോയുടെ ചൈതന്യത്താല്‍ നിറയും
  വ്യക്തിത്വത്തില്‍ വളരും. 
   

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   
   
  1. ലോകചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം വ്യക്തികളേയും സംസ്കാരങ്ങളേയും
  സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈശോ.
  2. ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകര്‍ഷിച്ച
  സ്വഭാവഗുണം ഏത്? എന്തുകൊണ്ട്?
   
   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. പുതിയ നിയമത്തിലെ നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്ന
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളേവ?
  2. ഈശോ സമഗ്രവിമോചകനാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കു
  ന്നതെന്ത്?
  3. ഈശോ തിډയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ്. വിശദമാക്കുക.
  4. ശാന്തശീലനും വിനീതനുമായ ഈശോയോട് നമുക്കെങ്ങനെ അനുരൂപരായി
  ത്തീരാം എന്ന് വിശദമാക്കുക?
  5. സകലരേയും ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച വലിയ ഗുണമാണ് കരുണ.
  വിശദമാക്കുക.
   
   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

   
   
  ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചാര്‍ട്ട്
  തയ്യാറാക്കുക ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക.
   
   

  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം

   
  ഫിലിപ്പി. 2:1-11.